A'REA 2020 Van concept naar praktijk

De stad kiest ervoor om in één pilootwijk te starten met het A'REA concept. Op basis van een grondige wijkanalyse, selecteerde het college de wijk Kiel.

A'REA 2020 wil de leefwerelden van de kinderen op het Kiel (huis, school en buurt) maximaal ondersteunen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met het stedelijke project Wijkwerking op Maat. Binnen deze integrale werking is er ook aandacht voor welzijn, leefbaarheid en veiligheid, wijkvoorzieningen, …

In oktober 2016 startte een participatief traject op het Kiel. Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een concrete invulling van A'REA 2020. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.

Zo legden we samen met de scholen en partners de basis voor concrete doelstellingen en acties voor de volgende maanden en jaren. De echte lancering van A'REA 2020 kwam er begin 2017. 

Op termijn moet deze samenwerking ertoe leiden dat de leerlingen in de wijk Kiel even goed presteren als elders in Antwerpen, dat de ongekwalificeerde uitstroom daalt en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt stijgt.

Prioritaire programma’s A'REA 2020

1. Leertijduitbreiding

A’REA breidt de leertijd van kinderen uit. Kinderen met een lage sociaaleconomische status participeren minder vaak aan buitenschoolse activiteiten. Binnen A’REA 2020 nemen we drempels tot deelname weg. Leerlingen kunnen na de reguliere schooluren in en rond de eigen school terecht voor extra-curriculaire activiteiten. De activiteiten in het kader van de leertijduitbreiding zijn gratis toegankelijk voor de leerlingen. Zo krijgen alle kinderen de kans, zonder verplichting, om ook na de schooluren in een stimulerende leeromgeving te vertoeven en hun talenten te exploreren en ontwikkelen.

De eerste focus ligt op de derde graad van de lagere school en de eerste graad van de secundaire school. Van daaruit groeit het aanbod, in samenspraak met de betrokken scholen. We streven op termijn naar zes uur leertijduitbreiding per week per school

A’REA 2020 wil een gevarieerd aanbod: van STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) tot dans, van tutoraat tot schaken, van voorlezen tot sport en muziek

Schooljaar 2017 – 2018 werkt A’REA 2020 alvast samen met volgende initiatieven in het kader van de leertijduitbreiding:

 • Let’s Go Urban:  workshops urban dance en urban sports.
 • Studio Kompas: Studio Kompas brengt kinderen tussen 9 en 12 jaar op een creatieve manier in contact met allerhande boeiende thema’s. Gepassioneerde gastsprekers vertellen over hun beroep. Deze sprekers komen uit allerlei hoeken van de arbeidsmarkt: chirurgen, regisseurs, journalisten, …
 • Kunstkuren (Deeltijds Kunstonderwijs): een muzische leerkracht uit de stedelijke academie Hoboken geeft zowel les in de dagschool als naschools. Inschools geeft deze leerkracht mee het muzisch beleid vorm, naschools vinden er in de school ateliers plaats binnen de discipline beeld, muziek of woord.
 • De Summer Academy van Teach for Belgium: zomeraanbod van 31 juli tot 17 augustus 2018; lessen wiskunde, wetenschappen en Frans in de voormiddag + creatieve, culturele en sportieve activiteiten in de namiddag.
 • De Boekenkaravaan: De Boekenkaravaan vormt leerlingen van middelbare scholen om voorlezer te worden op lagere- of kleuterscholen, kinderdagverblijven…Ze verbinden ook vrijwillige voorlezers aan huis aan gezinnen via scholen of doorverwijzers.
 • De Leesbeesten: doorheen een speels en interactief traject van 3 maanden worden kinderen van het basisonderwijs gestimuleerd om meer (voor) te lezen. Daarnaast krijgen leerkrachten tips & tricks én materiaal om voor te lezen.
 • Tutoraat : studenten die hun eerste jaar hoger onderwijs succesvol beëindigden en die studeren aan één van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bieden ondersteuning aan middelbare scholieren. 
 • KRAS Kiel: jeugdwerk op school (tijdens pauzes en naschools)
 • CodeFever: initiatie programmeren in de zomervakantie

Meer info? filip.janssens@stad.antwerpen.be

2. Samenwerking welzijn-onderwijs

A'REA 2020 bouwt aan een structurele samenwerking tussen onderwijs en welzijn zodat (gezins-) problematieken die de opdracht van de school overstijgen snel en correct worden doorverwezen naar en opgenomen door welzijns- en andere partners.

Scholen hebben in de loop der jaren vaak heel wat welzijnstaken op zich genomen die eigenlijk niet tot hun opdracht behoren. Door een goede samenwerking met de welzijnssector willen we die taken bij de juiste organisatie leggen, zodat de gezinnen de best mogelijke ondersteuning krijgen én  de scholen terug meer ruimte krijgen om te focussen op hun onderwijsopdracht.

Een eerste initiatief is Netsterk 2020, een antenne van het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren en de dienst Jeugdinterventie op het Kiel. Bij Netsterk 2020 kunnen scholen terecht om, onder andere, moeilijke thuissituaties te signaleren. Netsterk 2020 zorgt voor gerichte doorverwijzing naar gepaste ondersteuning en hulpverlening. Dit moet toelaten om tot achter de voordeur gezinnen voort te helpen, zodat er ook thuis extra zuurstof komt voor de leerloopbaan van de kinderen.

Meer info? veerle.vanopstal@stad.antwerpen.be

3. Aanbod voor ouders

A’REA 2020 biedt laagdrempelige sessies voor ouders aan in de school van hun kind. Deze gaan over thema’s, zoals taal, opvoedingsondersteuning, vrijetijdsaanbod, tewerkstelling, enzovoort.

Een eerste actie is de intensivering van het bestaande KAAP-project op het Kiel. KAAP biedt lessen Nederlands voor anderstalige ouders op de school van hun kind. De lessen zijn sterk gericht op het schoolleven. Op die manier werken we aan de communicatie tussen de ouders en de school en willen we ouders betrekken bij het schoolse gebeuren. Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor het schools functioneren van een kind.

Het aanbod voor ouders in de school van hun kind wordt stelselmatig uitgebreid, in samenwerking met de scholen en partners.

Meer info? gerrit.bernaerts@stad.antwerpen.be

4. Talentenportfolio

Binnen de wijk werken verschillende professionals met de kinderen. Zowel binnen als buiten de school ontwikkelen de kinderen verschillende talenten. Momenteel is er echter geen enkel systeem dat al deze talenten zichtbaar maakt voor alle professionals, over de school- en verenigingsgrenzen heen. Leerkrachten komen bijvoorbeeld slechts toevallig te weten welke sterktes de leerlingen laten zien in de sportclub en vice versa. Dit terwijl dit relevante informatie is om de ontwikkeling van de kinderen nog meer te stimuleren door verder te bouwen op die sterktes.

A’REA 2020 werkt dan ook aan een digitaal talentenportfolio. Een kompas om talenten zichtbaar te maken en te ontwikkelen over sectoren/domeinen heen. Zo kan iedere begeleider en leerkracht inspelen op die talenten en erover in gesprek gaan met het kind/de jongere.  

Meer info? boris.mets@stad.antwerpen.be 

5. Kleuterparticipatie

Het AMIF-project ‘Een goede start’ onderneemt acties gericht op het verhogen van de inschrijving van kleuters en verhoogde participatie aan de schoolactiviteiten.

‘Een goede start’ zet in op de voorschoolse periode en de eerste ervaringen van ouders en kinderen met de kleuterschool. Het project wil de kinderen en hun gezinnen voldoende startcompetenties geven om de schoolcarrière succesvol aan te vatten.

Het project mikt op het versterken van ouders, het stimuleren van de voorschoolse ontwikkeling van kinderen, het vlot inschrijven van kleuters in de scholen en een verhoogde participatie aan de schoolactiviteiten. Om dit te bereiken wordt er ingezet op een samenwerkingsmodel met ouders, scholen en partners in de buurt. Doel is om blinde vlekken in het ondersteuningsaanbod in de wijk te detecteren, scholen en organisaties te versterken en om initiatieven die ouders steunen overzichtelijk te maken zodat de stap van thuis/opvang naar de kleuterschool vlot verloopt. ‘Een goede start’ is één van de eerste en belangrijke stappen in een geslaagde schoolloopbaan.

Meer info? pat.kusse@stad.antwerpen.be

6. Sterke scholen en organisaties

Scholen moeten sterk genoeg zijn om - samen met sterke partners - de uitdaging te blijven aangaan om het beste uit elk kind te halen door excellent onderwijs aan te bieden.

Scholen en partnerorganisaties stemmen hun werking maximaal af op de basisprincipes van A’REA, zoals het geloof in groei (de growth mindset), en worden hierbij begeleid waar nodig. Scholen die deelnemen aan A’REA 2020 voeren o.a. een doordacht taalbeleid en hebben een kwalitatief zorgbeleid gericht op maximale ontwikkelingskansen van alle leerlingen.

Dit schooljaar zetten de scholen en partners in op een gezamenlijk traject rond Nieuwe Autoriteit en geloven in groei (de growth mindset). De Kielse scholen zijn verenigd in een scholenoverleg waarin ze samen werken aan een doordacht huiswerk- en zorgbeleid.

Meer info?

Taalbeleid karen.torfs@stad.antwerpen.be

Zorgbeleid simon.mertens@stad.antwerpen.be

Nieuwe Autoriteit manuel.janssens@stad.antwerpen.be

7. Welbevinden in de wijk

Samen met het project Wijkwerking op maat zetten we in op een wijk waar iedereen zich goed voelt. 

Meer info? hannes.vandenbergh@stad.antwerpen.be 

Elkaar versterkende acties

Een actie binnen een van deze programma’s opzetten? Dat kan, als:

 • ze niet overlapt met andere initiatieven
 • ze een minimum aan vorming biedt
 • er geëxperimenteerd kan worden onder supervisie of in een lerend netwerk, zodat de actie ‘endogeen’ (van binnenuit) kan groeien en zich kan inpassen in de school/organisatie
 • ze verbindingen op verschillende niveaus legt
 • ze duurzaam kan worden gemaakt, door ze te verankeren in de cultuur en structuur van de organisatie

Projectverantwoordelijken

Projectleider

Sien Kets sien.kets@stad.antwerpen.be

Wijkverantwoordelijke onderwijs Kiel 

Hanne Van Gool hanne.vangool@stad.antwerpen.be

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020/ WoM Kiel nieuwsbrief

Schrijf je in