A'REA 2020 Van concept naar praktijk

Opzet

De stad kiest ervoor om in één pilootwijk te starten met het A' REA concept. Op basis van een grondige wijkanalyse selecteerde het college de wijk Kiel.

A'REA 2020 wil alle kinderen en jongeren uit Antwerpen-Kiel kansen bieden op een succesvolle toekomst. Dit bereiken we door een intense samenwerking met deelnemende scholen, (wijk)organisaties en ouders. Het uiteindelijke doel van A’REA 2020 is meer gekwalificeerde uitstroom en een betere doorstroom naar hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt realiseren. 

Traject

In oktober 2016 startte een participatief traject op het Kiel. Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een concrete invulling van A'REA 2020. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel. Zo legden we samen met de scholen en partners de basis voor concrete doelstellingen en acties voor de volgende maanden en jaren. Begin 2017 volgde de reële start.  

Vandaag zijn 15 scholen met 17 verschillende deelnemende vestigingsplaatsen bij A'REA 2020 betrokken.  

Contactpersonen
Sien Kets
Projectleider
sien.kets@stad.antwerpen.be

Hanne Van Gool
Wijkverantwoordelijke onderwijs Antwerpen-Kiel
hanne.vangool@stad.antwerpen.be

 

 

Meten en evalueren

Vroegtijdig schoolverlaten is de laatste stap in een proces dat meestal vele jaren eerder is gestart. Vanaf de kleuterschool tot het einde van het secundair, spelen een resem factoren een bepalende rol in dit proces. Sommige factoren situeren zich op schoolniveau, andere in het gezin. Sommige factoren spelen op wijkniveau, andere zijn individueel.

Met een brede waaier aan acties proberen we impact te hebben op deze factoren. Al deze acties samen vormen het project A’REA 2020.  Omdat we de beschikbare middelen zo goed mogelijk willen inzetten, willen we de effecten van onze acties in kaart brengen. Dit doen we via het meetplan A’REA 2020. Aan de hand van deze effectmeting, kunnen acties worden bijgestuurd.

Het meetplan brengt in kaart wat de impact is van de afzonderlijke acties én van het project in zijn geheel. Dit gebeurt aan de hand van indicatoren. Dit zijn getallen die zo zijn gekozen dat ze een betrouwbare beschrijving geven van een factor op een bepaald moment. Zo meten we bijvoorbeeld de impact van acties die gericht zijn op het verhogen van kleuterparticipatie onder andere door te kijken naar het aandeel kleuters van de wijk dat is ingeschreven in een kleuterschool.

Voor heel wat indicatoren kunnen we gebruik maken van administratieve data waarover de stad reeds beschikt. Cijfers over kleuterparticipatie, spijbelen en schoolse vertraging zijn hiervan voorbeelden. Andere indicatoren vereisen nader onderzoek, zoals bijvoorbeeld de indicator “aandeel scholen met een taalbeleidsplan”. Voor een derde groep indicatoren zijn testen en/of bevragingen nodig. Hierbij proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van data die reeds worden verzameld, door bijvoorbeeld schoolbesturen of inspecties. 

Contactpersoon
Joachim Van Meirvenne
Verantwoordelijke monitoring 
joachim.vanmeirvenne@antwerpen.be

 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in