Het concept

Nog meer kansen voor alle kinderen

Niet elk kind krijgt evenveel kansen. Teveel kinderen vinden moeilijk aansluiting, zowel op school als in de vrije tijd, en verlaten de school zonder diploma. A'REA (voorheen Antwerp Children's Zone) wil er met bijkomende acties en ondersteuning voor zorgen dat alle kinderen nog meer kansen krijgen en zo hun talenten ontdekken én ontwikkelen. 

Aanleiding voor Antwerp Children’s Zone

Onderwijs slaagt er niet voldoende in om sociale ongelijkheid te doorbreken en sociale mobiliteit te garanderen. Kinderen uit een gezin met een lage sociaaleconomische status lopen nog steeds meer risico op een minder succesvolle schoolloopbaan. En kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving lopen nog steeds meer risico op leerachterstanden. 

Minder schoolhindernissen bij maximale ondersteuning

Hoe minder de sociale afkomst van een kind zijn of haar onderwijsuitkomsten bepaalt, hoe minder moeilijkheden het zal ondervinden in zijn leer- en onderwijstraject. Het is dus belangrijk dat we de leefwereld (thuis, school en wijk) van alle kinderen zo maximaal mogelijk ondersteunen, om leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken.

Ruimtelijk geconcentreerde onderwijsproblematiek

Uit onderzoek blijkt verder dat kansarmoede, en de onderwijsproblematiek die ermee gerelateerd is, vaak geconcentreerd is in bepaalde wijken. Slechte onderwijsuitkomsten zijn dus ruimtelijk geconcentreerd: meestal in arme stedelijke wijken van grote steden. Jonge inwoners van die wijken ervaren vaker een schoolse achterstand, wat hun kans op ongekwalificeerde uitstroom vergroot en de kansen op het aanvatten van een studie in het hoger onderwijs of een succesvolle carrière verkleint.

Wijkgerichte en integrale aanpak

Vanuit die sterke relatie tussen de onderwijsprestaties van een kind en de omgeving waarin het leert en leeft (thuis, school en wijk), kiest de stad Antwerpen voor een wijkgerichte en integrale aanpak.  We kijken dus niet alleen naar het onderwijs om kansen van kinderen te keren, maar naar de hele leefwereld waar kinderen in opgroeien. 

Van idee naar concept

Geïnspireerd door voorbeelden uit Harlem, New York en Rotterdam besloot de stad Antwerpen in het voorjaar van 2016 een onderzoek op te starten en een eigen, Antwerps model te ontwikkelen om de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken. Dit resulteerde in een totaalvisie en zes basisprincipes. 

Totaalvisie

In A'REA staat ieder kind centraal - ongeacht de sociaaleconomische achtergrond - en blijft iedereen aan boord, van 0 tot 25 jaar. 

Ieder kind wordt benaderd vanuit een positieve waardering (een growth mindset) over de ontwikkeling van talenten en passies. Die ingesteldheid wordt bij voorkeur aan het kind zélf meegegeven in de eerste drie levensjaren. Dit is het startpunt: vanaf hier begint het doorlopen van de pijplijn. Die pijplijn staat voor een vlot parcours: kinderen stromen op een ononderbroken manier door naar een professionele carrière met de eigen interesses, talenten en passies als basis.

Kenmerkend voor A'REA: het kind is regisseur van zijn of haar eigen traject. Aan de hand van een digitaal Talentenprofiel kan iedere begeleider en leerkracht met het kind over die talenten en passies in gesprek gaan.

Er wordt gezorgd voor kwaliteitsvolle verbindingen met en tussen het kind, de leerkracht, de school en de wijk. Die zijn gericht op positieve interactie, gestoeld op wederzijdse feedback en laten toe om meerdere rollen op te nemen en verschillende interesses, talenten en passies te exploreren. Dit zijn de cruciale hefbomen die A'REA zal inzetten om de leerwinsten van het kind te vergroten. Zo komen we tot de essentie van A’REA: het vergroten van leerwinsten zodat er een ononderbroken doorstroming kan zijn naar een professionele carrière. Deze ambitie vraagt om een positieve, veilige en stimulerende context - zowel bij het gezin als in de school en de wijk. Omdat hierbij wordt uitgegaan van een goed functionerend gezin, zet A'REA samen met betrokken partners ook in op de randvoorwaarden.

Om ieder kind te laten doorstromen naar een sterke professionele carrière - het ultieme doel van A'REA - wordt ingezet op ‘het vergroten van de leerwinst’ en op ‘een positief wijktraject’, om zo, zowel de schoolresultaten als het welbevinden, te verhogen. 

Zes basisprincipes

Uit deze totaalvisie vloeien zes principes voort. We zetten ze op een rijtje. 

NOOT in dit filmpje wordt nog de oude naam voor A'REA, Antwerp Children's Zone, gebruikt. 

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in