Samenwerking welzijn-onderwijs

A'REA 2020 bouwt aan een structurele samenwerking tussen onderwijs en welzijn zodat problematieken die de opdracht van de school overstijgen snel en correct worden doorverwezen naar en opgenomen door welzijns- en andere partners.

 

Netsterk 2020 

Netsterk 2020 is een project vanuit A’REA 2020 (Onderwijsnetwerk Antwerpen)  met als doel een sterk professioneel netwerk te vormen in samenwerking met de lokale Kielse en stadsbrede partners die met jongeren werken. 

Netsterk 2020 is als pilootproject gestart in april 2017 vanuit de samenwerking tussen de diensten Jeugdinterventie (maatschappelijke veiligheid) en het Centraal Meldpunt (Onderwijsnetwerk Antwerpen). Deze diensten ontwikkelden binnen de pilootfase de structuur om tot een lokaal professioneel netwerk te komen. Vanaf januari 2018 is X-Stra! vaste partner.

De opstartfase werd ondersteund door een breed overleg met de diensten: OCMW, CAW, X-stra!, jeugdinterventie, de jeugddienst en de stuurgroep van A’REA 2020. 

Netsterk 2020 biedt:

 • Een lokaal en laagdrempelig aanspreekpunt voor alle professionals (vanuit welzijn, onderwijs, jeugd, …) in de wijk Kiel bij vragen over ondersteuning voor kinderen en jongeren van 0-25 jaar.
   
 • Ondersteuning op individueel leerling niveau: 
                                                                                                 
  • Netsterk biedt advies aan eerstelijnswerkers over mogelijke acties en/of kan zo gericht mogelijk doorverwijzen naar specifieke trajecten.
  • Netsterk maakt de verbinding tussen het trajectaanbod van lokale partners en stadsbrede partners zodat kinderen en jongeren op maat en afgestemde ondersteuning krijgen
    
 • Ondersteuning met betrekking tot tendensen, problematieken, thema’s rond risicojongeren: 
                             
  • Via bestaande overlegfora en individuele vragen signalen opvangen en aanbod toegankelijk maken voor professionele partners van het Kiel,   
  •  een verbindende rol opnemen tussen de verschillende partners uit de verschillende sectoren (onderwijs, welzijn, jeugd, …) en hen samen brengen rond bepaalde thema’s die betrekking hebben op risicojongeren.

Contactpersoon 
Veerle Vanopstal 
Leerloopbaanadviseur Risicojongeren | Netsterk 2020
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
03 338 32 66 | gsm Netsterk 0470 11 21 50
veerle.vanopstal@stad.antwerpen.be

Elke werkdag van 8.30 uur  tot 17 uur

PARTNERS 

Netsterk 2020 werkt vraaggericht (vanuit  de scholen) en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners. 

Onderzoek structurele samenwerking onderwijs-welzijn

In 2018  loopt er daarnaast ook een onderzoek naar 'een structurele samenwerking onderwijs-welzijn'.

Het opzet van dit onderzoek is tweeledig: 

1. Een afgebakend, kortdurend onderzoek uitvoeren, dat de basis moet leggen voor de structurele samenwerking tussen onderwijs en welzijn en andere relevante partners op het Kiel. Centraal staat de ondersteuning van gezinnen, zodat ook thuis een stimulerend leerklimaat ontstaat dat zuurstof geeft aan de ontwikkeling van de kinderen.

2. Op basis van dit onderzoek een advies uitwerken, waarin een voorstel van structureel samenwerkingsmodel onderwijs – welzijn wordt geformuleerd, inclusief rolverdeling (onderwijs en welzijn), bevoegdheden en financieringsmodel. Bovendien moet ook de nood aan bijkomend aanbod en/of capaciteit om deze samenwerking te kunnen realiseren worden geëxpliciteerd.

De analyse omvat een kwalitatief luik (terreinbezoek, interviews, werkvergadering), een kwantitatief luik (becijferen van de nood aan bijkomend aanbod en/of capaciteit) en een comparatief luik (inspiratie halen uit good practices binnen en buiten het Kiel en Antwerpen).

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in