Een goede start voor de kleuters: de Tandem maakt er werk van!

Samen met Kameleon, De Schakel en Leefschool Toverbol, stapte ook De Tandem in het AMIF-project ‘een goede start’.

'Een goede start’ zet in op ouderbetrokkenheid om zo kleuterparticipatie te verhogen. We hadden een gesprek met directeur Line en beleidsondersteuner Carla over de realisaties van de school De Tandem.

Aan de slag met de instappertjes en hun ouders

Onze school startte het project met een bevraging van de ouders over hoe zij de school ervaren en hoe het was om hun kleutertje voor het eerst naar school te brengen.
Daaruit bleek dat onze ouders zich goed voelen op school en dat de gesprekken aan de klasdeur ondersteunend zijn.
Uit deze bevraging en in overleg met het kleuterteam beslisten we te blijven investeren in het wederzijds vertrouwen tussen ouders en school.  

Het project duurde maar 1 jaar, maar in dat jaar werd heel wat gerealiseerd.
Ons schoolteam nam deel aan de buurtwandelingen op het Kiel met als thema kleuterparticipatie. De leerkrachten maakten ook werk van een nieuwe manier om te communiceren met de ouders i.s.m. de collega's Taal van Atlas. Daarnaast investeerden we in een goede samenwerking met het Huis van het Kind en startten we een KAAP-groep op. De wenmomenten werden gaandeweg ook 'hervormd'.

Kan je meer vertellen over hoe jullie de wenmomenten nu anders aanpakken?

Wenmomenten werden al een hele tijd aangeboden aan nieuwe ouders en hun kleuters.  Het zijn momenten die we organiseren voor ouders en hun kindje op de school voor het kind naar school gaat. Zowel ouders als kind hebben zo de kans om de juf te leren kennen en ook de school. 
We hebben deze wenmomenten herwerkt om van bij de start te werken aan wederzijds vertrouwen. De collega’s van Atlas en De Schoolbrug ondersteunden ons door samen het doel te bepalen, feedback te geven en te bekijken wat anders kon.
De focus lag vroeger sterk op informeren over een klasdag en de werking van de school. Nu gaan de leerkrachten onmiddellijk in gesprek met de ouders.

Investeren in de kans om elkaar echt te ‘ontmoeten’ en minder schoolse informatie aan ouders geven, was waar het om draaide. Daarom werd het stappenplan aangepast:

  • Ouders krijgen een uitnodiging
  • De directie heet ouders welkom in de inkomhal
  • Twee juffen verwelkomen de ouders in de kring van de klas: de juf en de ouders stellen zich voor (wie ben ik, mama van…, woont …)
  • We hebben het over de praktische afspraken met concreet materiaal: reserve kledij, gevulde brooddoos, bekertjes, fruitdoosje,…en over hoe de dag verloopt: wat meebrengen, eet- en rustmoment,... 
  • Ouders en kind verspreiden zich in de klas naar de speelhoeken: om beurten kiezen de kleuters een symbool en bespreken ze het nut van het symbool
  • We maken ruimte voor individuele gesprekjes met de juf. Op die manier verzamelen we informatie van de ouders: wat vindt het kindje leuk, waar speelt zij/hij mee, wat kan zij/hij al. We bespreken ook zindelijkheid en het toiletbezoek en vragen expliciet of er vragen of bezorgdheden zijn
  • We bekijken samen de toiletten zodat de ouders zich kunnen inbeelden hoe het toiletbezoek is op school
  • Elke ouder krijgt onze vereenvoudigde brochure “ Mijn kind gaat naar de kleuterklas”

Op een later moment na de schooluren volgt een oudercontact om de klas-en schoolwerking toe te lichten.

Wat werkt dat deze aanpak om te komen tot vernieuwing werkt?

We vroegen aan de 3 leerkrachten van de instapklas of zij dit project mee wilden realiseren. Daarbij stelde ik een voorwaarde dat de leerkrachten die er voor kozen zich 3 jaar zouden engageren om in dezelfde klas te blijven lesgeven. Op die manier wil ik na 3 jaar dat er een gedragen werking is die vlot loopt. De leerkrachten kozen voor het project en dragen het nu. Ze stonden stil bij het doel van de wenmomenten, de noden van de ouders en werkten zelf een nieuwe strategie uit. Deze strategie werd ook verwerkt in een draaiboek. 

Zowel De Schoolbrug als de collega's Taal van Atlas ondersteunden ons leerkrachtenteam. De partners brachten hun expertise in, maar wij maakten als schoolteam de vertaling  naar de  praktijk. Daarin ligt volgens mij een belangrijke kracht van de aanpak.

Eén jaar lijkt kort om te komen tot duurzame veranderingen, hoe zien jullie dit?

Daar maak ik me geen zorgen over. Enerzijds is de nieuwe werking al geïmplementeerd en anderzijds loopt de samenwerking met de partners erg vlot. Dit maakt dat de stap naar ondersteuning makkelijk kan gezet worden.

Dankjewel Line en Karla! 

Schooltontwikkeling ondersteunt scholen. Zij zoeken met jou naar een strategie en ondersteunen je bij het vernieuwingsproces.  Dit kan in samenspraak met  andere partners zoals De Schoolbrug en Atlas.  Je vraagt ondersteuning bij schoolontwikkeling@antwerpen.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in