Toolbox onderwijs

De toolbox onderwijs is een didactisch lessenpakket voor iedereen die met ouders aan de slag wil gaan rond het thema onderwijs. De focus ligt op ouders met kinderen die naar de kleuterschool gaan of reeds in de kleuterschool zitten.

Om ouders een actieve rol te laten opnemen in het leerproces van hun kind is het essentieel dat ze geïnformeerd worden over onderwijs in het algemeen en specifiek voor de stad Antwerpen. De toolbox onderwijs is een instrument om ouders te informeren rond 5 onderwijsthema's:

  1. De structuur van het Vlaamse onderwijs
  2. Factoren voor een weloverwogen schoolkeuze
  3. De rol van een ouder thuis en op school
  4. Schoolkosten (maximumfactuur)
  5. Het schoolpersoneel en hun rol op school
     

Het materiaal is zowel digitaal als in fysieke vorm (tas met materiaal en affiches) verkrijgbaar. Je kan de tas en affiches uitlenen bij DocAtlas: Cartnotstraat 110, 2060 Antwerpen. Hieronder vind je de digitale versie van het materiaal dat zelf uitprintbaar is.

Elke les is digitaal beschikbaar onder de vorm van een interactieve pdf. In een interactieve pdf kan de gebruiker klikken op de blauwe links in de tekst die hen doorverwijzen naar relevante informatie. (bijvoorbeeld bronnen, videomateriaal en bijlagen) Elke les bevat een PowerPoint-presentatie die als leidraad kan dienen bij de informatieoverdracht.

TOOLBOX ONDERWIJS

Voorwoord Doelgroep en aanpak Dankwoord en contact

Les 1: Wegwijs in het Vlaamse onderwijs
Lesplan 1 Wegwijs in het Vlaamse onderwijs: Over de structuur van het Vlaamse onderwijs
Affiches Bijlage PowerPoint
1.1 Structuur van het onderwijs     1.2 Structuur van het kleuteronderwijs1.3 Instapdata

1.4 Structuur van het lager onderwijs

1.1 Woordkaarten printbaar (A3-formaat)     1.1 Woordkaarten digitaal (pptx) 1.2 Video: Een vlieg in de kleuterklas

Powerpoint bij Les 1

Doelstellingen van deze les:                                                  
1.1     De ouders weten dat in Vlaanderen de leerplicht geldt
1.2     De ouders kennen de structuur van het Vlaamse onderwijs
1.3     De ouders weten wanneer hun kind mag starten in de kleuterschool
1.4     De ouders weten waarom het belangrijk is dat hun kind naar de kleuterschool gaat
1.5     De ouders kennen de toelatingsvoorwaarden voor het instappen in het eerste leerjaar 
1.6     De ouders weten hoe/waar ze hun kind moeten aanmelden in een Antwerpse school
1.7     De ouders weten wanneer scholen een kind mogen weigeren en wanneer niet
1.8     De ouders weten dat kinderen die geen Ned. spreken ook welkom zijn in het Vl. onderwijs
1.9     De ouders weten dat het buitengewoon onderwijs bestaat voor kinderen met een beperking
Les 2: Schoolwijzer
Lesplan 2 Schoolwijzer: Over hoe je een school kiest voor je kind
Affiches Bijlagen PowerPoint
1.1 uit les 1: Structuur van het onderwijs     2.1 Autonome scholen

2.2 Scholen met automatische doorstroom

2.3 Scholenkiezer

2.4 Scholenkaart Antwerpen

2.1 Kindjes van verschillende grootte     2.2 Scholenkiezer 2.3 Checklist "Hoe kies in een kleuter-/lagere school" 2.4 Checklist "Hoe kies ik een school (Kind en Gezin)

2.5 Speciale onderwijsmethoden

PowerPoint Les 2
Doelstellingen van deze les: 2.1     De ouders kennen de structuur van het Vlaamse onderwijs 2.2     De ouders weten dat sommige scholen in de kleuterschool met leefgroepen werken 2.3     De ouders kennen het verschil tussen autonome kleuterscholen, autonome basisscholen en basisscholen met automatische doorstroom 2.4     De ouders kennen de toelatingsvoorwaarden voor het instappen in het eerste leerjaar  2.5     De ouders weten dat hun kind van school mag veranderen 2.6     De ouders weten wat ze moeten doen als een school volzet is 2.7     De ouders kunnen gericht een school kiezen 2.8     De ouders weten dat alle scholen aan dezelfde eindtermen moeten werken 2.9     De ouders weten waar ze informatie vinden over de verschillen tussen de scholen 2.10   De ouders weten dat het buitengewoon onderwijs er is en dat ook inclusie kan 2.11   De ouders weten dat scholen met veel anderstaligen ook kwaliteitsvolle scholen zijn 2.12   De ouders weten dat voor en naschoolse opvang verschillen van school tot school 2.13   De ouders weten hoe/waar/wanneer ze hun kind moeten aanmelden voor een Antwerpse
Les 3: Ouders thuis en op school
Lesplan 3 Ouders thuis en op school:  Over je rol als ouder
Affiches Bijlagen PowerPoint
Geen 3.1 Video: In de rugzak van de kleuters     3.2 Brillen (labels)3.3a Kleurprenten 'Wat moet mijn kind al kunnen' 3.3b Correstiesleutel 'Wat moet mijn kind al kunnen? 3.4a Kleurprent 'Boekentas' 3.4b Kleurprenten "Wat moet er in de boekentas?' 3.5 Schoolreglement 3.6 a Oudercontact 3.6 b Oudercontact PowerPoint Les 3
 Doelstellingen van deze les: 3.1     De ouders weten dat spelen in de kleuterklas ook leren is  3.2     De ouders weten wat ze kunnen doen op school en thuis om hun kind te ondersteunen 3.3     De ouders weten dat het goed is om hun eigen taal te gebruiken als ze met hun kind praten maar dat Nederlands kennen een pluspunt is om in gesprek te gaan met de leerkrachten, andere ouders en vriendjes van hun kind 3.4     De ouders weten dat ouderbetrokkenheid een effect heeft op de ontwikkeling van hun kind.  3.5     De ouders weten dat ze de leerkracht mogen aanspreken als ze vragen hebben 3.6     De ouders weten dat zittenblijven niet altijd de beste optie is en welke alternatieven er zijn 3.7     De ouders weten dat ze in het schoolreglement veel informatie kunnen vinden
Les 4: Money, money, money
Lesplan 4 Money, money, money: Over wat de school kost en hoe je hulp kan vragen"
Affiches Bijlagen PowerPoint
4.1 Wat kosten schoolspullen 4.1 Geldbriefjes van 50 euro     [[{"fid":"182551","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"},"link_text":"4.2 a Informatiefiche 'Maximumfactuur'"}]] 4.2 b Informatiefiche 'Wat moet ik kopen?' [[{"fid":"182554","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"},"link_text":"4.2 Informatiefiche 'Hoe kan ik hulp vragen?'"}]] 4.3 Geldwolfpuzzel (A3-formaat) 3.5 van les 3: Schoolreglement PowerPoint Les 4
Doelstellingen van deze les: 4.1     De ouders weten in grote lijnen hoeveel schoolkosten ze jaarlijks hebben 4.2     De ouders weten waar ze terecht kunnen als ze schoolrekeningen niet kunnen betalen  4.3     De ouders kennen het systeem van schooltoelages en wie hen helpt om dit in te vullen  4.4     De ouders kennen het systeem van de maximumfactuur
Les 5: Samen ben je niet alleen
Lesplan 5 Samen ben je niet alleen: Over wie jouw kind helpt op school
Affiches Bijlagen PowerPoint
Geen Bijlagen bij les 5 PowerPoint Les 5
Doelstellingen van deze les: 5.1     De ouders kennen de rol van de directie, de zorgleerkracht, de CLB-medewerker. 5.2     De ouders kennen het belang van een oudercomité en zijn zich bewust van de rol van de schoolraad 5.3     De ouders zien deze mensen als mensen die net als ik bekommerd zijn om de ontwikkeling van mijn kind 5.4     De kunnen zelf beslissen wat te doen bij problemen op basis van een casus.

Heb je het materiaal gebruikt? Laat het ons even weten. Vul dit korte formulier in zodat wij weten door wie en waar het materiaal werd gebruikt.