Jouw aanspreekpunt in de wijk

De wijkverantwoordelijke onderwijs is jouw contactpersoon in de wijk voor de school en de relevante buurtactoren.

Samen werken aan een brede leeromgeving

De werking van de wijkverantwoordelijken Onderwijs is een wijkgerichte werking van het Onderwijsnetwerk Antwerpen. Samen met scholen en organisaties in de wijk  willen we de handen in elkaar slagen om maximale kansen te creëren voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Het fundament van onze werking is elkaar leren kennen en samen ervaringen uitwisselen over grootstedelijke thema’s die het leven en schoolgaan beïnvloeden.   We verdiepen ons in onderwijsthema’s en leren het aanbod van partners in de wijk  kennen. (vb cultuur, sport en welzijn).

Met scholen en partners zetten we samenwerkingen op wijkniveau  op die  de ontwikkelkansen van de leerling bevorderen. Directeur, zorgleerkracht, buurtregisseur, medewerker van het Huis van het kind, vrijetijdsbemiddelaar,….. elk van ons heeft een puzzelstuk in handen om kansen te creëren! Samen met de wijkverantwoordelijke Onderwijs bekijken we wat de kansen en uitdagingen zijn voor leerlingen in Antwerpen. Op netwerkmomenten formuleren we gezamenlijk de uitdagingen, bundelen we de krachten en passen de puzzelstukken in elkander tot een samenhangend geheel.

Nieuwsgierig? Neem contact op met je wijkverantwoordelijke  Onderwijs

Linkeroever

Samen met de partners, tekende ik een actieplan uit “Hoe kunnen we de levenskwaliteit van jongeren en hun gezin vergroten”. Dit vullen we aan met actiepunten rond het terugdringen van ongekwalificeerde  schooluitval. Het actieplan werd gedoopt “jong in 2050”. Een eerste realisatie was het opzetten van een samenwerkingsnetwerk dat is uitgegroeid tot 35 organisaties. Daarnaast  zijn er verschillende acties rond gezondheid, voorbereiding op de toekomst, spel en plezier en participatie van jongeren en kinderen.

Wijkverantwoordelijke: brie.deveirman@antwerpen.be

Berchem

Ik ben Marie Van Roost, wijkverantwoordelijke onderwijs Berchem.

Samen met mijn team trachten we een sterk netwerk en gerichte acties te realiseren die schoolteams, ouders en toekomstige leerkrachten ondersteunen en versterken.

Marie Van Roost

Vanaf 1 september 2022, wijkverantwoordelijk: eva.coulon@antwerpen.be

Borgerhout

Als wijkverantwoordelijke onderwijs voor Borgerhout probeer ik een sterk netwerk te realiseren en met gerichte acties schoolteams en leerlingen te ondersteunen en versterken.

Dit om kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen te bieden en met het oog op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. 

Heb je vragen of wil je samenwerken, neem dan zeker contact met me op.

Leen Van Den Eede

Kiel

Het Kiel is een zeer diverse en jonge wijk. Inzetten op onderwijs is daarom van belang. Er is bijvoorbeeld het scholenoverleg dat scholen en partners in de wijk een forum biedt en ook het traject  ‘Mijn buurt, mijn school’ loopt. Dit versterkt ouders in het maken van een schoolkeuze voor hun kind. Ook  wijk- en of schoolprojecten en acties worden ondersteund. Doelstelling is om de ongekwalificeerde uitstroom te laten dalen en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te verhogen.

Wijkverantwoordelijke: hanne.vangool@antwerpen.be

Deurne

Deurne is een groot en divers district waar kinderen en jongeren geconfronteerd worden met kansen en mogelijkheden, maar ook met uitdagingen. We zijn ons hier van bewust, maar ondanks alle inspanningen van scholen, organisaties en diensten blijven we geconfronteerd worden met te hoge cijfers betreffende kinderarmoede, ongekwalificeerde uitstroom, … Ik probeer mijn steentje bij te dragen door de noden van de scholen te detecteren, scherp te stellen en op zoek te gaan naar lokale partners die hen hierbij kunnen ondersteunen en met wie ze kunnen samenwerken om de kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen te geven.

Wijkverantwoordelijke: anthe.smolenaers@antwerpen.be

Brederode, Markgrave, Harmonie, Haringrode, Zurenborg

De scholen en buurtpartners uit de wijken Brederode, Harmonie en Markgrave zijn in 2017 gestart met een scholennetwerk. Ik breng scholen uit deze wijken samen en stel thema’s samen om rond te werken. Zo kunnen bijvoorbeeld leerkrachten kennismaken met de mogelijkheden in de buurt van de school en worden ze toegeleid naar kunst-, sport- en vrijetijdsaanbod. Vier keer breng ik schooldirecteurs en de (buurt)partners uit deze wijken samen en bekijken we hoe we elkaar kunnen versterken door samen te werken.

Wijkverantwoordelijke: ingrid.desutter@antwerpen.be

Antwerpen - Noord

De bestaande overleggen en netwerken in 2060 zijn in kaart gebracht. Twee overlegmomenten zijn veranderd in een scholenoverleg met brede leeromgeving onderwerpen. Voor bijvoorbeeld het netwerkoverleg “Kinderen eerst” werd de scope verbreed van kinderarmoede naar brede leeromgeving. Het overleg Speelkaravaan wordt een overkoepelend overleg met denkdagen en een 2060 actieplan.

De acties die lopen zijn erg divers :  het verkennen van de mogelijkheid om infrastructuur te delen, met de buurtregisseur een verkeersweek organiseren,  met de Schoolbrug een inleeftour voor leerkrachten, …Samen met Huis van het Kind lanceerden we het traject “Mijn buurt, mijn school”. We willen kwetsbare ouders ondersteunen in het maken van een schoolkeuze.

Het komende jaar focussen we op vrije tijd, ouderparticipatie, ontwikkeling en veiligheid. De samenwerking tussen de verschillende partners staat voorop.

Wijkverantwoordelijke: denise.cleophas@antwerpen.be

Merksem

Scholen hadden nood aan een netwerk ‘Kleuterscholen Merksem’ om de kleuters en hun ouders  sterker te ondersteunen bij de start van de schoolloopbaan.  Ook overlast en veiligheid in de schoolomgeving is een bekommernis. In overleg met scholen en stadsdiensten willen we kort op de bal spelen en organiseren we acties om de schoolomgeving aangenaam en veilig te maken voor de leerlingen én de buurtbewoners. 

Ook het overleg Speelkaravaan is opgezet en het project “Mijn Buurt, Mijn school” loopt. Hierbij ondersteun ik, samen met het Huis van het Kind, kwetsbare ouders bij het aanmelden van hun eerste kind in een kleuterschool in Merksem.

Wijkverantwoordelijke: kristel.diels@antwerpen.be                               

Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo

In beide districten ben ik na een voorstelling op het scholenoverleg gestart aan een kennismakingsronde langs de scholen. Daardoor heb ik zicht op de noden van scholen in de buurt. Nadat ik elke school bezocht heb, wil ik die noden aanpakken samen met de aanwezige partners in de buurt. Werken aan een brede leeromgeving doe je immers samen met de buurt, de jeugdconsulenten, sport- en cultuurantennes, de buurtregisseur maar ook organisaties als het EVA-centrum, het dienstencentrum, ….

Wijkverantwoordelijke: tine.vinck@antwerpen.be

Wilrijk

Het scholenoverleg, gestart vanuit de jeugddienst, kwam in mijn takenpakket toen ik als wijkverantwoordelijke aan de slag ging in Wilrijk.

Het overleg brengt vooral alle directies samen om informatie te delen en noden, vragen op tafel te leggen. Vanaf 2019 zal een terugkoppeling van nieuwe overleggen, rond sociale veiligheid en zorg een vast item zijn.

Individuele vragen en noden van scholen, tracht ik steeds te koppelen aan een samenwerking met jeugd-, cultuur-, sport- en andere partners. Waarom van nul beginnen als er al zoveel expertise is. Rond sociale en welzijnsthema’s is Huis van het Kind een logische partner.

Zo bracht scholen al in contact met jeugdinterventie, met collega’s van Schoolontwikkeling en zijn er al verschillende stappen gezet met het ECO huis om speelplaatsen groener te maken.

Gebruik maken van expertise en vaardigheden om elk kind alle ontwikkelkansen te bieden, daarvoor wil ik gaan in Wilrijk.

Wijkverantwoordelijke: eva.coulon@antwerpen.be

Vanaf 1 september 2022 in tandem met, wijkverantwoordelijke: sheba.polfliet@antwerpen.be

Luchtbal

Luchtbal is een wijk met een rijke geschiedenis, die de laatste 50 jaar gekenmerkt wordt door armoede. In de wijk wonen een 2500-tal kinderen en jongeren. Verschillende buurtorganisaties zetten zich in voor het welzijn van de jeugd. De sociale huisvestingsmaatschappij renoveert stelselmatig de woontorens in de wijk om het levenscomfort van de bewoners te verbeteren.

Het is de opdracht van de wijkverantwoordelijke om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de scholen en alle partners in de wijk. Samen kunnen we kinderen en jongeren versterken door hen alle kansen te geven om te groeien en zich te ontplooien.

Wijkverantwoordelijke: laure.nuchelmans@antwerpen.be

Antwerpen binnenstad buurt station/stadspark

Samen vormen we de jeugd van de toekomst en de toekomst van de jeugd.

We, dat zijn onder andere de  wijkverantwoordelijke onderwijs en alle lokale partners die iets kunnen betekenen voor de jeugd als leerling in het verhaal van de brede leeromgeving.

Het is steeds verrassend te ontdekken hoeveel mensen en organisaties lokaal begaan zijn met kinderen, jongeren  en hun leefwereld. Ongetwijfeld een goede zaak!
Maar tegelijk is dit een veeleisende uitdaging: hoe leren we elkaar kennen en ontmoeten? Hoe kiezen we geschikte partners  en welke partners hebben we eigenlijk nodig? Wie luistert naar specifieke noden en verlangens van elk kind om zich maximaal te ontplooien? Wie koppelt daar een netwerk aan  waar partners en scholen  steun en inspiratie voor elkaar zijn? Hoe houden we elkaar op de hoogte?

Voor de buurt Centraal Station/Stadspark stel ik me ter beschikking van basis- en secundaire scholen om juist dat te bereiken. Daarom  verzamel ik zoveel mogelijk stedelijke en niet-stedelijke organisaties en diensten om me heen die, arm in arm met scholen, een brede leeromgeving willen creëren die alle leerlingen in hun schoolloopbaan ondersteunt.
Via een scholenoverleg delen we ideeën, successen, acties en leren we uit ons falen. We zijn elkaars steun en smeden buurt, kinderen, gezinnen en scholen tot een inspirerend geheel.

Wijkverantwoordelijke: peter.liekens@antwerpen.be

Hoboken

In het groenste district werd na overleg met de scholen besloten om een scholenoverleg te organiseren voor directies.
Op dit overleg komen informatie en thema’s aan bod die leven bij de scholen en is er ruimte om te netwerken met collega’s en partners uit het district.
De scholen willen ook graag het welzijnsaanbod leren kennen, hiervoor wordt nog een overleg voor zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders opgestart.
Door samenwerking tussen scholen en partners te ondersteunen willen we kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen bieden.

Naast wijkverantwoordelijke onderwijs voor Hoboken ondersteun ik ook bij het project Netsterk 2020 dat deel uitmaakt van A’rea 2020.

Leen Van den Eede

Vanaf 1 september 2022, wijkverantwoordelijke: sheba.polfliet@antwerpen.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in