Netsterk 2020

Netsterk 2020 is een project in de wijk Kiel dat een sterk professioneel netwerk wil vormen én aansturen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Binnen dit netwerk werken scholen en andere onderwijsprofessionals samen met lokale en bovenlokale partners die met kinderen en jongeren werken. 

Netsterk 2020 biedt ondersteuning op niveau van de individuele leerling. Het is een lokaal en laagdrempelig aanspreekpunt voor alle professionals (vanuit welzijn, onderwijs, jeugd) uit de wijk die vragen hebben rond ondersteuning voor kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een risico op vroegtijdig schoolverlaten. Hierdoor kunnen specifieke cases zo gericht mogelijk doorverwezen worden naar gepaste hulpverlening. Netsterk verbindt hierbij het trajectaanbod van lokale partners en dat van bovenlokale partners. Het probeert de werking van deze diensten op elkaar af te stemmen zodat ze gaan samenwerken om tot een hulpverlening op maat te komen. 

Daarnaast zet Netsterk in op het opsporen en signaleren van tendensen, problematieken en thema's rond risicojongeren in de wijk. Individuele vragen en deelname aan bestaande overlegfora laten toe om signalen op te vangen en hiaten in het aanbod te detecteren. 

Netsterk 2020 investeert tenslotte ook in de professionalisering van alle betrokken actoren in de wijk door:

  • het bestaande aanbod kenbaar te maken zodat er beter gebruik van gemaakt wordt;
  • infomomenten en vorming over actuele zorgthema's te organiseren, zowel voor kinderen en jongeren als voor professionals; 
  • partners uit verschillende sectoren samen te brengen zodat ze elkaar versterken in het werken rond deze thematieken.

Op operationeel niveau wordt het project getrokken door een projectleider, een onderwijsprofessional die vanuit stad Antwerpen (dienst onderwijs) aangesteld is. Daarnaast zijn er, via samenwerkingsverbanden, verschillende partners die de netwerkstructuur en de bijhorende opdrachten ondersteunen. 

De projectleider neemt ook een actieve rol op binnen Nieuwe Autoriteit Kiel en heeft een adviserende rol binnen het wijkcontactpunt 1 gezin, 1 plan .  Ze is betrokken bij het project Welzijnsankers in de wijk en werkt nauw samen met het Centraal Meldpunt voor Riscojongeren, het CLB en de leerloopbaanadviseurs

Net- en sectoroverschrijdend samenwerken met onderwijs-, jeugd en welzijnspartners laat toe om bruggen te slaan tussen verschillende domeinen en zo tot de beste hulpverlening voor kinderen en jongeren met een risico op vroegtijdig schoolverlaten te komen.  

Contact

Maandag tot vrijdag vanaf 9 tot 17 uur
Telefoon: 0470 11 21 50
E-mail: veerle.vanopstal@antwerpen.be 

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in