Investeren in veiligheidsingrepen? Doen!

Elk jaar kunnen scholen intekenen op een investeringstoelage voor veiligheidsingrepen van stad Antwerpen. In 2022 is het thema 'brandveilig laden en opslaan van batterijen op school'. Scholen kunnen hiermee hun gebouwen van brandveilige laad- en opslagruimtes voor batterijen voorzien. Enkele scholen leggen uit waarvoor ze de toelage gebruiken en wat die voor hen betekent.

PIVA investeert in veiligheidsingrepen

Bert Segers, coördinerend preventieadviseur Provinciaal Onderwijs Antwerpen en Fonne Van de Mierop, preventieadviseur PIVA, leggen uit wat de school doet rond brandveiligheid.

We vinden het belangrijk te investeren in veiligheidsingrepen

Onder het mom “preventie is sensibiliseren” worden ook leerkrachten en leerlingen op de hoogte gebracht over investeringen in veiligheid. Ze krijgen uitleg waarom een bepaalde investering noodzakelijk is. Rond brandveiligheid kan je je bijvoorbeeld afvragen wat het nut is van een branddeur en waarom die altijd gesloten moet blijven.  Er hangt een bord op “deur altijd sluiten” maar dat maakt weinig indruk. Als je uitlegt waarom je een branddeur plaatst en wat zo’n deur doet, begrijpt iedereen wel waarom die steeds gesloten moet blijven. Op deze manier wordt het thema brandveiligheid binnen de school nog eens extra onder de aandacht gebracht en gaat het deel uitmaken van een ruimer bewustzijn rond preventie.

Toelage aanvragen ging makkelijk

Via de website van stad Antwerpen krijgen scholen een melding. Daarnaast brengen de coördinerende preventieadviseurs van de schoolbesturen de scholen op de hoogte van toelages die uitgeschreven worden. Dan volgt er overleg met de schooldirecties en hun preventieadviseurs om te kijken wat de mogelijkheden zijn en voor welke specifieke noden en prioriteiten van de school de toelage het best kan gebruikt worden.

Doelen bepalen en ambitieus durven zijn

Door de stijging van de energieprijzen merkten we een duidelijke toename van mensen die met elektrische fietsen naar school komen. De fietsen van de leerkrachten staan in de kelder en het opladen van de batterijen gebeurt binnen. Er is dus nood aan degelijke brandveilige oplaadvoorzieningen.

Momenteel staan de elektrische fietsen in een kleine ruimte in de kelder maar de bedoeling is dat dat een groter lokaal wordt, voorzien van branddetectie en stopcontacten met tijdschakelaars die de stroomvoorziening ’s nachts en tijdens het weekend uitschakelen. Voor deze aanpassingen gebruiken wij de veiligheidstoelage.                      

Deze ingrepen kaderen eigenlijk in een groter masterplan waarmee de school al langer bezig is. Dit masterplan omvat o.a. ook een uitbreiding van de buitenfietsenstalling en parking met installatie van elektrische laadpalen en een grondige compartimentering van de kelder door het plaatsen van branddeuren.

Dankzij de veiligheidstoelage kan nu al met een belangrijke en noodzakelijke stap binnen dit masterplan gestart worden, nl. het realiseren van een veilige binnenruimte voor het opladen van elektrische fietsen.

De investeringstoelage voor brandveiligheid kwam dus op een ideaal moment. Dankzij de toelage kunnen we eerder dan voorzien een deel van het plan uitvoeren. Na de goedkeuring kunnen de werken eigenlijk onmiddellijk starten zodat voor het einde van 2022  er in de kelder een brandveilig lokaal voor het opladen van elektrische fietsen zal zijn.      

Ook voor het Sint-Lievenscollege zijn subsidies welkom

Ook bij Sint-Lievenscollege wordt er gewerkt rond brandveiligheid. Koen Huyck, logistiek directeur, licht toe.

Stapsgewijs aanpakken van werkpunten

Binnen ons globaal preventieplan hebben we nog heel wat werkpunten die we stapsgewijs aanpakken. Het brandveilig opladen van fietsbatterijen was een aspect dat we nog niet in ons globaal preventieplan hadden opgenomen maar dat er eigenlijk wel in paste. De veiligheidstoelage was de aanzet om eens te bekijken hoe op de verschillende campussen van onze school de leerkrachten hun fietsbatterijen oplaadden. En dan zie je dat dat in de klas en her en der verspreid door de school gebeurt.

Met de veiligheidstoelage investeren we in 2 zaken:                                                                                     

  1. Er komen drie brandveilige kasten waar leerkrachten hun fietsbatterijen los kunnen insteken. Die kasten zijn zelfsluitend en voorzien van stroom met branddetectie.                                      
  2. Daarnaast komen er vaste stopcontacten conform de veiligheidsnormen mét branddetectie waar elektrische fietsen kunnen opgeladen worden.   

We mikken erop dat in het voorjaar 2023 alles gerealiseerd is.                                                                                                   

Subsidies voor investeringen op maat

De subsidies zijn uiteraard zeer welkom en helpen vaak om projecten fijner of iets meer doorgedreven uit te voeren. Het voordeel van deze subsidies is dat ze heel specifiek voor een bepaald doel bestemd zijn en dan ga je daar ook mee aan de slag.

Rond februari of maart wordt definitief bekend gemaakt wat het thema van de veiligheidstoelage is en onder welke voorwaarden ze kan worden aangevraagd. Ongeveer 3 maanden later moet je je dossier indienen. Onze school is gelukkig een grote school waar medewerkers zich gericht kunnen bezighouden met het uitwerken van dergelijke dossiers.

Afhankelijk van het thema kan je rond de veiligheidstoelage meer of minder pedagogisch en didactisch aan de slag met  leerlingen. Vorig jaar met de toelage voor CO2-meters hebben we bijvoorbeeld heel veel met de leerlingen gewerkt rond luchtkwaliteit. Dat is ook gecommuniceerd naar de ouders. De communicatie naar ouders toe is trouwens één van de voorwaarden in de aanvraag voor de veiligheidstoelage. Dat zal ook dit jaar gebeuren alhoewel deze investering vooral naar de leerkrachten toe zijn meerwaarde zal hebben.

Het Weilandje zet sterk in op preventie

Birgit Van Eyck, directrice van GO! basisschool het Weilandje, vertelt waarvoor haar school de veiligheidstoelage gebruikt. 

We merkten dat 80 à 90 procent van de leerkrachten met de fiets naar school komt, het overgrote deel van onze medewerkers fietst elektrisch. Vooral leerkrachten die van verder komen moeten hun fietsbatterij overdag kunnen opladen. We hebben niet echt een veilige voorziening om de batterijen op te laden. We hebben een sterk preventieteam en worden bewust gemaakt van eventuele gevaren. Financieel is het voor een school niet altijd even makkelijk, daarom kwam de veiligheidstoelage op een ideaal moment.  

Gezamenlijke noodzaak, gezamenlijke aanpak

In samenspraak met de andere scholen van het GO! werd dit jaar beslist dat we collectief willen inzetten op het veilig opladen van fietsbatterijen en ook bijna alle scholen zijn daar ook echt voor gegaan. Er wordt dan gekeken hoe een dergelijke investering het best wordt aangepakt.  Er is een gemeenschappelijke noodzaak dus ook een gezamenlijke aanpak. Op deze manier is de uitvoering ook wel makkelijker te organiseren. Als alle techniekers in alle 50 scholen van de scholengroep iets anders moeten installeren, dan wordt de praktische uitvoering toch wel minder evident. In onze school plaatsen we de brandveilige kasten voor het opladen van fietsbatterijen onder het afdak van de fietsenstalling en voorzien we ook rookmelding.

Tijdens onze maandelijkse personeelsvergadering komt preventie altijd aan bod. De leerkrachten worden op de hoogte gebracht maar ook leerlingen worden betrokken. Dat is dan eerder aan de hand van brandoefeningen. Vooraf leggen we aan de kinderen uit waarom we de brandoefeningen doen. Ook via projectwerking en W.O. komt brandveiligheid aan bod. Op het moment dat de brandkasten voor het brandveilig opladen van fietsbatterijen er zijn, gaan de kinderen meer uitleg krijgen. Hun nieuwsgierigheid is dan gewekt. Voor de allerkleinsten is dat natuurlijk heel basic maar met de oudere kinderen kan je daar al wat dieper op ingaan.

Meer info?

In het voorjaar ligt het nieuwe thema voor de investeringstoelage vast. Alle scholen krijgen de nodige informatie hiervoor via de nieuwsbrief van Onderwijsbeleid en via de preventieadviseur. 

Vraag je toelage dus zeker aan!

Heb je intussen vragen? Mail dan naar onderwijsnetwerk@antwerpen.be

Gerelateerde info

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in