Leerloopbaanadviseurs

De leerloopbaanadviseurs richten zich op de ondersteuning van onderwijsprofessionals en hulpverleners uit jeugd- en welzijnswerk met vragen over mogelijke leerloopbaantrajecten van jongeren vanaf 17 tot en met 25 jaar. Het doel is om te voorkomen dat de jongeren in een NEET-situatie (Not in Employment, Education or Training) terecht komen.

In Antwerpen verlaat één op vijf jongeren de schoolbanken zonder een kwalificatie te behalen.

De leerloopbaanadviseurs zijn een tweedelijnsdienst van de stad met focus op jongeren tussen 17 en 25 jaar oud die een verhoogde kans lopen op vroegtijdig schoolverlaten.

Hulpverleners uit onderwijs, jeugd – en welzijnswerk kunnen bij hen terecht voor volgende zaken:

 1. Algemene informatie over opleidingsmogelijkheden, toelatingsvoorwaarden, ...
   
 2. Adviezen op maat over leerloopbaantrajecten van jongeren tussen 17 en 25 jaar. Voor schoolgaande jongeren werken de leerloopbaanadviseurs nauw samen met de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) van de verschillende netten.
   
 3. Infosessies voor 17+ jongeren waarvan school/leerlingbegeleiding en CLB aangeven dat ze interesse hebben voor alternatieve onderwijstrajecten en/of waarbij de kans groot is dat ze het schooljaar niet succesvol zullen afronden en de school vroegtijdig zullen verlaten. Het opzet is dubbel: de jongeren grondig informeren over onderwijs- en tewerkstellingstrajecten en hen  laten kennismaken met het netwerk dat hen kan ondersteunen bij het zetten van een volgende stap.  Aansluitend aan het groepsgedeelte kunnen jongeren tijdens een individueel leerloopbaangesprek hun eigen situatie bespreken met de leerloopbaanadviseur. 

  De infosessie kan doorgaan op de school zelf.
   

 4. Infosessies over onderwijsthema’s voor professionals uit onderwijs, jeugd- en welzijnswerk.

 

  Met de signalen die worden opgevangen op leerlingniveau, gaan we aan de slag op schoolniveau, dit in nauwe samenwerking met team schoolontwikkeling.

  Op dit moment werken we aan volgende thema’s:

  • Verbindend en herstellend schoolklimaat: het voorkomen van en omgaan met definitieve uitsluitingen. Hoe werk je als school op een constructieve manier rond tucht?
    
  • Voorkomen vroegtijdige schooluitval: we ondersteunen scholen bij het  ontwikkelen een geïntegreerd leerloopbaanbeleid met een sterke focus op preventie van vroegtijdige schooluitval. 
  Verbindend en herstellend schoolklimaat

  Een verbindend en herstellend schoolklimaat is de beste manier om tuchtmaatregelen en verwijderingen te vermijden. Het creëren van zo'n schoolklimaat is echter niet makkelijk en vraagt naast een grote inspanning ook de nodige inspiratie.

  Om scholen te ondersteunen in het innoveren van hun beleid faciliteert TV/Onderwijs het Netwerk voor een verbindend en herstellend schoolklimaat. Binnen dit netwerk zoeken scholen samen naar oplossingen voor de uitdagingen die ze in hun dagelijkse werking tegenkomen. Het delen van expertise en het ondersteunen van nieuwe praktijken staat centraal.

  Indien jouw school eerder nood heeft aan een meer individueel traject kan er steeds beroep gedaan worden op het netwerk Schoolontwikkeling. Na een uitgebreide vraagverheldering bekijken ze met jou de mogelijke trajecten die je school kan aangaan ter versterking van het eigen beleidsvoerend vermogen en in het verlengde daarvan het schoolklimaat.

  Heb je interesse?

  Contacteer Schoolontwikkeling via mail schoolontwikkeling@antwerpen.be met de vermelding 'Verbindend en herstellend schoolklimaat'.

  Voorkomen vroegtijdige schooluitval

  Jongeren die de schoolbanken verlaten zonder kwalificatie belanden in een erg kwetsbare positie. Uitstromen zonder diploma of kwalificatie is nefast voor je persoonlijke ontwikkeling en ondermijnt je kansen op een vlotte loopbaan.

  Vroegtijdig schoolverlaten is vaak het resultaat van een lang proces, waarbij ook factoren buiten de schoolcontext een rol spelen. Een school kan echter wél het verschil maken! Er is al heel wat onderzoek gevoerd naar vroegtijdig schoolverlaten (*). Er zijn sterke preventieve succesfactoren bekend zoals een goede studie- en beroepskeuzebegeleiding, een sterk zorgbeleid en een warm en veilig schoolklimaat. We kennen ook belangrijke ‘voorspellers’ die ons kunnen helpen om tijdig in te grijpen, zoals negatieve(re) schoolresultaten en spijbelen.

  Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen vergt een geïntegreerde aanpak, ook op schoolniveau. Maar hoe begin je eraan? Wat pakken we eerst aan en hoe vertalen we ons actieplan naar de werkvloer?

  Het netwerk schoolontwikkeling ondersteunt je bij het bepalen van prioriteiten en het ontwikkelen van een gedragen aanpak, op maat van je school.

  De Leerloopbaanadviseurs bieden inhoudelijke ondersteuning rond leerloopbanen en zorg, zowel op leerling- als schoolniveau.

  Onze ondersteuning richt zich steeds op alle leerlingen:

  • Leerlingen die de school vroegtijdig verlaten : hoe zorgen we voor een warme overdracht, een realistisch vervolgplan of alternatieve route voor elke leerling, en hoe leren we uit de ervaringen van deze jongeren om vroegtijdige uitval te vermijden?
  • Leerlingen met verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten: hoe kunnen we vroege signalen (‘voorspellers’) detecteren en opvolgen, welke gerichte interventies kunnen we doen om uitval te voorkomen?
  • Alle leerlingen: hoe kunnen we ons schoolbeleid versterken: datagericht werken, zorgen voor kwaliteitsvolle studiekeuzeprocessen, een duidelijke flow in de leerlingbegeleiding…

  (*) https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving

  Heb je interesse?

  Contacteer Schoolontwikkeling via mail schoolontwikkeling@antwerpen.be met de vermelding 'Voorkomen vroegtijdige schooluitval'.

  Lees ook

  Vragen? Contacteer ons!

  Contactgegevens: Leerloopbaanadviseurs

  Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
  Schrijf je in