Sterke scholen en organisaties

Scholen moeten sterk genoeg zijn om - samen met sterke partners - de uitdaging te blijven aangaan om het beste uit elk kind te halen door excellent onderwijs aan te bieden.

Scholen en partnerorganisaties stemmen hun werking maximaal af op de basisprincipes van A’REA, zoals het geloof in groei (de growth mindset), en worden hierbij begeleid waar nodig. Om scholen en organisaties te ondersteunen in hun opdracht ondernemen we heel wat acties.

OVERLEG EN SAMENWERKING

We zetten in op ontmoeting en samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en partners in de wijk. 

Scholenoverleg basisonderwijs 

Binnen het scholenoverleg basisonderwijs staan uitwisseling van ervaringen, verdiepen van schoolse thema's en het leren kennen van het aanbod van partners in de buurt centraal. Dit zorgt voor meer verbinding tussen de verschillende scholen. 

Contactpersoon
Hanne Van Gool
Wijkverantwoordelijke onderwijs Kiel
03 338 36 82
hanne.vangool@antwerpen.be
 

 

Scholenoverleg secundair

De secundaire scholen uit het Kiel en Hoboken, werken nauw samen rond het versterken van hun zorgbeleid. Zowel tijdens het vorige als het huidige schooljaar is de focus van hun samenwerking de groep jongeren die we carrouselleerlingen noemen (leerlingen die een negatieve schoolwissel doormaken tijdens het schooljaar).

De werkgroep carrouselleerlingen bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken scholen. Samen werken ze binnen dit overlegplatform een gelijklopende visie uit die de aanpak van de carrouselleerlingen moet stroomlijnen. Zo krijgen zij de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben en is het minder evident voor de individuele leerling om een patroon van schoolwissels (lees het draaien van de carrousel) aan te houden.

 

Contactpersoon
Simon Mertens
Leerloopbaanadviseur 
03 338 21 29 | 0471 24 84 55
simon.mertens@antwerpen.be

 

 

Buurtwandelingen

Onderwijsprofessionals worden een dag ondergedompeld in de wijk waar ze lesgeven.Ze gaan op stap in de wijk en maken kennis met een aantal organisaties die met kinderen, jongeren en/of ouders werken. Zo maken ze kennis met de leefwereld van  hun leerlingen.  

 

 

Contactpersoon
Hanne Van Gool
Wijkverantwoordelijke onderwijs Kiel
03 338 36 82
hanne.vangool@antwerpen.be

Van wijk naar dorp. Nieuwe Autoriteit op het Kiel

Bij aanvang van A’REA 2020 en Wijkwerking op Maat Kiel kwamen partners al snel tot 2 vaststellingen :

 • de nood aan een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijk kader dat zowel scholen als wijkpartners kan verbinden.
 • een gezamenlijke bezorgdheid: ze ervoeren vaker conflicten met jongeren en ook buurtbewoners leken steeds minder gezag te aanvaarden. 

Het concept nieuwe autoriteit biedt die gemeenschappelijke taal tussen professionelen en sleutelfiguren in de wijk om acties op te zetten binnen de buurt.

Nieuwe Autoriteit kiest een andere invulling van het autoriteitsidee. Het vertrekt niet vanuit macht en gezag (mijn wil is wet), maar vertrekt vanuit verantwoordelijkheid, zorg en respect voor elkaar (Namelijk “ik trek hier de lijn, omdat ik het beste met jou voor heb”).

Nieuwe Autoriteit focust dus niet alleen op de oplossing. Het brengt partners en buurtbewoners samen om een steunend netwerk te creëren dat ideeën genereert die door de wijk zelf gedragen en uitgevoerd worden. Het is dus niet louter de overheid of organisatie die een oplossing invoert.

We focussen hierbij op voor-iedereen-uitvoerbare stapjes vooruit, en verliezen ons niet in oplossingsstrategieën waarvoor we afhankelijk zijn van zaken waar we geen controle over hebben.

Het is een uniek project omdat

 • ‘de klant’ een hele wijk is,
 • het eind 2018 maar liefst 90 professionele partners uit diverse sectoren met elkaar verbindt (onderwijs, toezicht, politie, jeugd, welzijn, cultuur…),
 • partners niet zomaar luisteren naar verzuchtingen, maar vooral inzetten op het activeren van buurtbewoners: “wat kunnen buurtbewoners zelf doen?”,
 • we werken aan het herstellen van het vertrouwen tussen bewoners en de overheid en bewoners onderling.

Contactpersoon
Manuel Janssens
Projectverantwoordelijke Nieuwe Autoriteit 
0494 26 71 10 
manuel.janssens@antwerpen.be

 

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

Scholen kiezen een thema waarop ze willen focussen. Ze krijgen ondersteuning en begeleiding om een visie, beleid en aanpak rond dat thema te ontwikkelen. Momenteel hebben ze de keuze tussen 4 thema's.

Een doordacht taalbeleid

Als we kinderen maximale ontwikkelings- en participatiekansen willen geven, moeten we inzetten op het versterken van hun talige competenties, en meer bepaald van hun competenties in het Nederlands. In essentie is de taal die op school wordt gebruikt een nieuwe taal voor alle leerlingen. Dat maakt dat voor het onderwijs een cruciale taak blijft weggelegd in het ondersteunen van alle kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van talige competenties.

Werken aan de ontwikkeling van talige competenties is een opdracht voor de hele school. Voor het basisonderwijs betekent dat dat, naast de specifieke aandacht voor Nederlands in de lessen taal, op elk moment van de dag alle mogelijke kansen benut moeten worden om kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Voor het secundair onderwijs betekent dat dat elke leraar, in elk vak, zijn of haar steentje moet bijdragen aan de ontwikkeling van taalcompetentie. Om dit waar te maken, is het belangrijk dat scholen werk maken van het uitbouwen van een sterk taalbeleid.

“Taalbeleid is een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten” (Van den Branden, 2004).

Binnen A’REA 2020 ondersteunen we 3 basisscholen en 2 kleuterscholen bij het uitwerken van het taalbeleid op hun school. Met elke school lopen we een traject dat vertrekt vanuit hun specifieke situatie en gericht is op hun noden. Daarnaast is er ook ruimte om over scholen heen van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Scholen voeren een taalbeleid, maar ook de partners van onderwijs in de vrijetijdssector kunnen een taalrijk beleid voeren. Zo creëren we een taalrijke brede leeromgeving. Dat betekent natuurlijk niet dat vrijetijdsinitiatieven een 'school' moeten worden waar taal geleerd wordt.  Zij hebben net de kans om vanuit een niet schoolse invalshoek taal te stimuleren. Belangrijk hierbij is dat elke organisatie opneemt waar ze goed in is en daarbij haar eigen, specifieke meerwaarde realiseert. We stimuleren de partners waarmee we binnen A'REA 2020 in zee gaan dan ook om een taalrijk beleid te voeren. 

Contactpersoon 
Karen Torfs
Verantwoordelijke taalbeleid
03 338 36 73 
karen.torfs@antwerpen.be

 

 

Een sterk zorgbeleid

Als school heb je de grote uitdaging om via een sterk en breed zorgbeleid de onderwijsloopbaan, het leren en studeren, het psychisch en sociaal functioneren, én de preventieve gezondheidszorg voor alle leerlingen optimaal te ondersteunen en versterken. Het zorgcontinuüm schept hier voor scholen een kader waar acties, verantwoordelijkheden en partners hun plaats in vinden.

Het implementeren van dit zorgbeleid vraagt echter heel wat. Niet alleen focust het zorgbeleid zich op een brede waaier aan domeinen, het staat in een grootstedelijke context ook constant onder druk. Heel wat jongeren hebben immers vele en diverse zorgnoden. Hierdoor vraagt de verhoogde en uitgebreide zorg veel tijd en aandacht. Scholen, schoolteams, directies en individuele leerkrachten geven vaak aan te weinig tijd en aandacht te kunnen geven aan de brede basiszorg voor alle leerlingen.

We ondersteunen jullie daarom, samen met vele partners, in het uitdenken en uitwerken van een ondersteunende structuur en cultuur in functie van een breed zorgbeleid dat werkt in de huidige context voor zowel leerlingen als leerkrachten.  Voorlopig bestaat er nog geen pasklaar antwoord, dus het is een kwestie van samen zoeken naar een oplossing op maat van de school. Diverse aspecten komen hierbij noodzakelijk aan bod*, namelijk

 • Het uitwerken, herdefiniëren en/of implementeren van een gedragen zorgvisie (vertrekkende vanuit een handelingsgericht kader).
 • De manier waarop de directie hierin optimaal kan ondersteunen.
 • Welke zorgstructuren en –procedures er opgesteld zijn en/of aan vernieuwing toe zijn.
 • Samenwerking tussen verschillende partners: tussen leerkrachten onderling, de verantwoordelijkheid van directie, de rol van leerlingbegeleiding en CLB, de samenwerking met ouders en schoolexterne partners,… Naast duidelijke processen is er ook helderheid nodig in wie wat wanneer doet met wie.
 • Tenslotte kan professionalisering nodig zijn om delen in dit proces sluitend te maken.

Graag bekijken we met jullie welke concrete vraag er ligt om het zorgbeleid duurzaam te versterken.

*Struyf, E., Verschueren, K., Verachtert, P., & Adriaensens, S. (2012). Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten. (OBPWO 09.05). Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Contactpersoon 
Eva Franck
Coördinator Schoolontwikkeling 
03 338 47 31 | 0499 77 22 46  
schoolontwikkeling@antwerpen.be

Een dynamisch leerloopbaanbeleid

Eén van de doelen van A'REA 2020 is het optimaliseren van de doorstroom van leerlingen van kleuterschool naar arbeidsmarkt. Leerlingen dienen op basis van hun talenten georIënteerd te worden en krijgen zo alle kansen om zich ten volle te ontplooien. 

Het oriënteren van leerlingen vraagt een duidelijke visie binnen de school en een plan van aanpak. De leerloopbaanadviseurs van Onderwijsnetwerk Antwerpen begeleiden momenteel één secundaire school bij het ontwikkelen en scherpstellen van zo'n beleid. 

Door een analyse van het huidige beleid, detectie van leemtes en het ondersteunen van een emancipatorisch proces binnen de school creëren we een beleid dat afgestemd is op de noden van de leerlingen.

Naast deze ondersteuning op beleidsniveau blijven we alert om kansen te zien waarbij partners blijvende verandering kunnen teweeg brengen.  We willen hierbij niet ongestructureerd te werk te gaan maar streven naar gerichte acties binnen de school met een welomlijnde doelstelling. 

 

Contactpersoon
Simon Mertens
Leerloopbaanadviseur 
03 338 21 29 | 0471 24 84 55
simon.mertens@stad.antwerpen.be

Een beleid gericht op ouderbetrokkenheid 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid een belangrijke factor is in het leren en ontwikkelen van kinderen.

Ouderbetrokkenheid is een ruim begrip. Het kan gaan over de schoolse betrokkenheid van een ouder bij het leerproces van het kind, het stimuleren van ontwikkelingsgerichte activiteiten thuis, geïnformeerd worden over het ontwikkelingsproces van het kind op school en participeren op school in functie van het eigen kind of andere kinderen van de school.

In dit ondersteuningstraject leggen we de focus op de participatie van ouders op school en de samenwerking tussen school en ouders. De samenwerking tussen school en ouders is een gedeelde verantwoordelijkheid. Beide partijen dienen hun steentje bij te dragen om een goede samenwerking en communicatie te realiseren.

Ouderbetrokkenheid is een multidimensionaal gegeven. We maken een beginsituatieanalyse die de dimensies van ouderbetrokkenheid in kaart brengt op de school. Op basis van deze analyse formuleren we haalbare en concrete doelstellingen die onder begeleiding en expertise van een medewerker van De Schoolbrug vzw worden gerealiseerd via een ontwikkelingsplan.

Binnen A’REA 2020 ondersteunen we 1 basisschool en 1 secundaire school bij het uitwerken van een ouderbeleid op hun school. Met elke school lopen we een traject dat vertrekt vanuit hun specifieke situatie en gericht is op hun noden.

Contactpersoon 
Gerrit Bernaerts
Verantwoordelijke ouderbetrokkenheid 
03 338 64 54 | 0476 95 47 09
gerrit.bernaerts@antwerpen.be

Schrijf je hier in voor de A'REA 2020 nieuwsbrief

Schrijf je in